ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

XVI Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

REGULAMIN
1. Organizatorami XVI Ogólnopolskiego Konkursu na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego są Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Dom Literatury w Łodzi.
2. Przedmiotem konkursu jest proza poetycka.
3. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc między innymi utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.
4. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę tekstów realizujących typ prozy poetyckiej, ale ich łączna objętość nie powinna przekraczać 5400 znaków ze spacjami.
5. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.
6. Prace konkursowe należy sporządzić w postaci pliku .rtf, .doc lub .docx w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) i przesyłać do 30 września 2020 roku na adres: sulkowski.konkurs@gmail.com.
7. Plik z pracą konkursową powinien być opatrzony godłem słownym (inaczej: pseudonimem) i zatytułowany tym godłem. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć dwa dodatkowe pliki:
a) zatytułowany „[Godło] – rozwiązanie godła”, zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
b) zatytułowany „Oświadczenie RODO – [i tutaj godło]”, zawierający skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
8. Utwory konkursowe podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2021 roku podczas XV Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.
10. W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne, zgodnie z decyzją jury.
11. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej dla utworu najlepiej realizującego konwencje bliskie Patronowi konkursu.
12. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.
13. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
14. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
15. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: sulkowski.konkurs@gmail.com.
Załącznik: Oświadczenie RODO – Sułkowski 2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
bezpośrednio od osoby
XVI Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku organizator konkursu informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Literatury w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź;
2) inspektorem ochrony danych w Domu Literatury w Łodzi jest Rafał Gawin, e-mail: iod@dom-literatury.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu: w celu jego przeprowadzenia, promocji oraz informowania o nim;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Kancelaria Prawna, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz podmioty publikujące wyniki konkursów literackich;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia ustawowych rozliczeń finansowo-księgowych i do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa cywilnego;
7) Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
😎 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie dyskwalifikacja Pani/Pana w konkursie;
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft Office. Konsekwencją takiego przetwarzani będą: protokół jury konkursu, wypłacenie nagród oraz rozliczenie dotacji celowych i statutowych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
………………………………..
/czytelny podpis/