ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. (42) 636 68 38 | tel./fax (42) 636 06 19 | kontakt@dom-literatury.pl

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TRANSLATORSKI Z LITERATUR NIEMIECKOJĘZYCZNYCH: AUSTRIACKIEJ I SZWAJCARSKIEJ

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TRANSLATORSKI

Z LITERATUR NIEMIECKOJĘZYCZNYCH:

AUSTRIACKIEJ I SZWAJCARSKIEJ

 

REGULAMIN

 

 1. Organizatorem XIII Ogólnopolskiego Konkursu Translatorskiego z Literatur Niemieckojęzycznych: Austriackiej i Szwajcarskiej jest Dom Literatury w Łodzi, przy współpracy z Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Austriackim Forum Kultury w Warszawie oraz Ambasadą Szwajcarii w Polsce.
 2. Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski tekstów prozatorskich autorów z Austrii i Szwajcarii.
 3. Konkurs adresowany jest do adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.
 4. Prace konkursowe należy sporządzić w postaci pliku .rtf, .doc lub .docx w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) i przesłać do 8 listopada 2020 roku na adres e-mail: konkurstranslatorski.a.ch@gmail.com.
 5. Pliki z pracą konkursow powinny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Praca konkursowa powinna zawierać dwa pliki:
 6. a) zatytułowany „[Godło] – przekłady”, zawierający samodzielne przekłady dwóch tekstów zamieszczonych na stronie organizatora:

I – Bettina Balàka, Die Tauben von Brünn, do słów „eine kleine braune Taubenbohne” na s. 64, © 2019 Deuticke in der Paul Zsolnay Verlag Ges.m.b.H., Wien (załącznik „Balaka”);

II – Matthias Zschokke, Ein neuer Nachbar, © Matthias Zschokke (załącznik „Zschokke”);

 1. b) zatytułowany „[Godło] – problemy”, zawierający zwięzłą wypowiedź (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami) – charakterystykę problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty.
 2. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć jeszcze dwa dodatkowe pliki:
 3. a) zatytułowany „[Godło] – rozwiązanie godła”, zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
 4. b) zatytułowany „Oświadczenie RODO – [i tutaj godło]”, zawierający skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Laureaci konkursu, prócz nagród finansowych i rzeczowych, otrzymają zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach
  XIV edycji łódzkiego Festiwalu Puls Literatury poprowadzi w grudniu 2020 roku przewodnicząca jury konkursu Sława Lisiecka.
 6. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie w dniu warsztatów i imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
 7. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (załącznik do Regulaminu).
 8. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
 9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
 10. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: konkurstranslatorski.a.ch@gmail.com.

Załącznik – oświadczenie RODO

 

Balaka 3

Balaka 2

Balaka 1

Zschokke 3

Zschokke 2

Zschokke 1

Niemieckojęzyczny 2020

Załącznik – oświadczenie RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

bezpośrednio od osoby

XIII Ogólnopolski Konkurs Translatorski z Literatur Niemieckojęzycznych:

Austriackiej i Szwajcarskiej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku organizator konkursu informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Literatury w Łodzi z siedzibą
  w Łodzi przy ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź;
 2. inspektorem ochrony danych w Domu Literatury w Łodzi jest Rafał Gawin, e-mail:
  iod@dom-literatury.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu: w celu jego przeprowadzenia, promocji oraz informowania o nim;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Kancelaria Prawna, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz podmioty publikujące wyniki konkursów literackich;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia ustawowych rozliczeń finansowo-księgowych i do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa cywilnego;
 7. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie dyskwalifikacja Pani/Pana w konkursie;
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft Office. Konsekwencją takiego przetwarzania będą: protokół jury konkursu, wypłacenie nagród oraz rozliczenie dotacji celowych i statutowych.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

 

………………………………..

/czytelny podpis/