ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TRANSLATORSKI Z LITERATURY AUSTRIACKIEJ

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TRANSLATORSKI Z LITERATURY AUSTRIACKIEJ

REGULAMIN

 

 1. Organizatorem XI Ogólnopolskiego Konkursu Translatorskiego z Literatury Austriackiej jest Dom Literatury w Łodzi, przy współpracy z Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie.
 2. Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski tekstów prozatorskich autorek austriackich.
 3. Konkurs adresowany jest do adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.
 4. Prace w 3 jednobrzmiących egzemplarzach należy nadsyłać do 30 października 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dom Literatury w Łodzi

Roosevelta 17

90–056 Łódź

z dopiskiem na kopercie: „konkurs translatorski, A”

 1. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem), do zestawu zaś dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku:
 2. a) dane autora (imię, nazwisko, adres, e-mail i telefon);
 3. b) podpisane oświadczenie RODO, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Materiały konkursowe powinny być wydrukami komputerowymi sformatowanymi następująco: czcionka Arial, 14 p., odstęp 1,5 tekst wyjustowany, względnie szeroki margines z prawej strony (umożliwiający robienie notatek przez członków jury).
 5. Zestaw konkursowy zawierać powinien:
 6. a) samodzielne przekłady dwóch wymienionych poniżej tekstów:

I – Birgit Birnbacher, Der Schrank

 1. 1-4,

do zdania: „…aber diesmal vorsichtig und kurz, als würde er nicht rütteln wollen.“ włącznie

w pliku: https://files.orf.at/vietnam2/files/bachmannpreis/201918/der_schrank_birnbacher_671073.pdf 

 

 

II– Milena Michiko Flašar, Ich nannte ihn Krawatte

 1. 42-44,

do zdania: „Es war, als ob er ihr nachlauschte, ihrem sich leise entfernenden  Schritt.“ włącznie

w pliku: https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Kultur/Publikationen/schreibART_AUSTRIA_2016.pdf

 1. b) zwięzłą wypowiedź (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), zawierającą charakterystykę problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty.
 2. Laureaci konkursu, prócz nagród finansowych i rzeczowych, otrzymają zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach XII edycji łódzkiego Festiwalu Puls Literatury poprowadzi w dniach 8-9 grudnia 2018 roku przewodnicząca jury konkursu Sława Lisiecka.
 3. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie w dniu warsztatów i imprezy finałowej (7–8 grudnia 2019 roku). Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (załącznik do Regulaminu). 

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
 2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
 3. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.

Załącznik: Oświadczenie RODO