ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. (42) 636 68 38 | tel./fax (42) 636 06 19 | kontakt@dom-literatury.pl

X Konkurs Translatorski z Literatury Austriackiej

X KONKURS TRANSLATORSKI Z LITERATURY AUSTRIACKIEJ   REGULAMIN  
 1. Organizatorem X Konkursu Translatorskiego z literatur niemieckojęzycznych jest Dom Literatury w Łodzi, przy współpracy z Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Austriackim Forum Kultury w Warszawie.
 
 1. Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski tekstów prozatorskich autorów austriackich.
 
 1. Konkurs adresowany jest do adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.
 
 1. Prace w 3 jednobrzmiących egzemplarzach należy nadsyłać do 20 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Dom Literatury w Łodzi
 1. Roosevelta 17
90–056 Łódź z dopiskiem na kopercie: „konkurs translatorski, Austria”  
 1. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem), do zestawu zaś dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku dane autora (imię, nazwisko, adres, e-mail i telefon).
 
 1. Materiały konkursowe powinny być wydrukami komputerowymi sformatowanymi następująco: czcionka Arial, 14 p., odstęp 1,5 tekst wyjustowany, względnie szeroki margines z prawej strony (umożliwiający robienie notatek przez członków jury).
 
 1. Zestaw konkursowy zawierać powinien:
 
 1. a) samodzielne przekłady tekstów zamieszczonych na stronie organizatora:
  I - tekst Susanne Gregor z powieści "Territorien" (załącznik „Gregor”); II - fragment tekstu z "Ein weiser Elefant" Daniela Wissera - do słów: "Alle drei Kinder sind männlich." (załącznik „Wisser”).  
 1. b) zwięzłą wypowiedź (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), zawierającą charakterystykę problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty.
 
 1. Laureaci konkursu, prócz nagród finansowych i rzeczowych, otrzymają zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach X edycji łódzkiego Festiwalu Puls Literatury poprowadzi w dniach 24-25 listopada 2017 roku przewodnicząca jury konkursu Sława Lisiecka.
 
 1. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie w dniu warsztatów i imprezy finałowej (24-25 listopada 2017 roku). Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
 
 1. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.
 
 1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
 
 1. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
 
 1. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.