ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Regulamin Łódzkiej Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima

Regulamin

Łódzkiej Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima

 • 1.
 1. Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima, zwana dalej Nagrodą, nawiązuje do przedwojennej tradycji honorowania przez miasto Łódź wybitnych twórców współczesnej literatury polskiej.
 2. Nagrodę przyznaje Dom Literatury w Łodzi, zwany dalej Organizatorem.
 3. Nagroda jest przyznawana żyjącej pisarce lub pisarzowi polskiemu za twórczość literacką o wysokich walorach artystycznych – w rozumieniu dzieła lub kilku dzieł
  – która w istotny sposób podwyższa poziom świadomości wspólnoty społecznej demokratycznego państwa, przyczyniając się do zrozumienia źródeł i różnic światopoglądowych oraz oferuje wgląd w problemy rzeczywistości społecznej
  i kulturowej na poziomie jednostek, społeczeństw i narodów. Twórczość Laureata Nagrody powinna otwierać nowe obszary dialogu oraz charakteryzować się ambicją diagnozowania i zmieniania rzeczywistości, wrażliwością społeczną
  i humanistyczną.
 4. W danym roku kalendarzowym Nagroda może być przyznana osobie wyłonionej
  w głosowaniu złożonym z trzech etapów:

Etap 1. Zgłaszania kandydatur dokonują: członkowie Kapituły w liczbie trzech kandydatur na osobę członka Kapituły; Sekretarz Nagrody w liczbie trzech kandydatur; Ambasadorzy Eksperci Nagrody powoływani ze środowisk krytyczno-literackich, uniwersyteckich i medialnych w liczbie jednej kandydatury na osobę Ambasadora Eksperta; Ambasadorowie Społeczni Nagrody – instytucje pozarządowe tj. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Związek Literatów Polskich Oddział w Łodzi – w liczbie jednej kandydatury od każdej ze wskazanych tu instytucji; łodzianie w niejawnym głosowaniu społecznym w liczbie jednej kandydatury wskazanej przez większość głosów, którą Dom Literatury w Łodzi przedstawi Kapitule w postaci protokołu po przeprowadzeniu głosowania;

Etap II. Nominacje do Nagrody są wyłaniane na podstawie zgłoszonych kandydatur i w głosowaniu niejawnym Kapituły, która wskazuje maksymalnie siedem nominacji i przekazuje je Domowi Literatury w Łodzi w celu ich publicznej prezentacji;

Etap III. Wybór laureata następuje w głosowaniu niejawnym Kapituły, którego werdykt zostanie ogłoszony w dniu wręczenia nagrody.

 1. Nagroda wynosi 50 000 zł. Do Nagrody dołączona jest statuetka i dyplom.

 

 • 2.
 1. Organizator powołuje Sekretarza Nagrody, do którego należy przygotowywanie merytoryczne i zabezpieczenie organizacyjne wszystkich czynności związanych  z przyznaniem Nagrody, a w szczególności:

1) stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań    i porządku obrad, organizowanie obrad i pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez  nią decyzji;

2) stały kontakt z Ambasadorami Ekspertami i Ambasadorami Społecznymi Nagrody oraz przygotowanie dla Kapituły protokołu z wynikiem niejawnego głosowania łodzian zawierającego uzasadnienia głosujących zamieszczone na kartach do głosowania, których wzór zawiera imię i nazwisko kandydata, tytuły wskazanych dzieł, krótkie merytoryczne uzasadnienie wyboru oraz dane kontaktowe głosującego z zastrzeżeniem ich wykorzystania tylko i wyłącznie w celu powiadomienia o ewentualnej specjalnej nagrodzie dla głosującego za formę i treść uzasadnienia;

3) zlecenie i nadzorowanie prac związanych z uroczystą galą wręczenia Nagrody, oprawą graficzną (statuetka, dyplom, logo, druki) i stroną internetową;

4) konsultowanie prac związanych z Organizatorem oraz informowanie o ich przebiegu;

5) Interweniowanie w sytuacji konfliktu wewnątrz Kapituły, który uniemożliwia wyłonienie laureata, i w związku z tym proponowanie alternatywnej kandydatury
z listy nominowanych.

 • 3.
 1. Laureatkę lub Laureata Nagrody wyłania Kapituła, w skład której wchodzi od pięciu do siedmiu przedstawicieli środowiska pisarskiego, krytycznoliterackiego
  i literaturoznawczego, w tym przynajmniej jeden przedstawiciel środowiska łódzkiego.
 1. Sekretarza Nagrody powołuje Organizator.

 

 1. Członków Kapituły, w tym jej Przewodniczącego, powołuje Organizator na dwuletnią kadencję. Po upływie kadencji Przewodniczący zostaje na kolejne dwa lata zwykłym członkiem Kapituły, służąc jej doświadczeniem wyniesionym z pracy w poprzednich latach.
 2. Ambasadorów Ekspertów oraz Ambasadorów Społecznych powołuje Organizator.

 

 

 • 4.
 1. Jedynymi podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są członkowie Kapituły, Sekretarz Nagrody, Ambasadorowie Eksperci oraz Ambasadorowie Społeczni. Członkowie Kapituły, Ambasadorowie Eksperci i Ambasadorowie Społeczni zgłaszają swoje propozycje Sekretarzowi Nagrody. Dom Literatury w Łodzi odpowiada za głosowanie społeczne, wskazuje i organizuje miejsca na jego przeprowadzenie oraz poprzez osobę Sekretarza Nagrody upublicznia protokół z wynikiem głosowania społecznego wskazującego wybrane przez łodzian nazwisko na podstawie liczby głosów.
 2. Sekretarz Nagrody sporządza listę kandydatów i rozsyła ją do wszystkich członków Kapituły. Lista kandydatów, poza kandydatem wyłonionym w głosowaniu społecznym, nie podlega upublicznieniu, aż do momentu wyłonienia nominacji.
 • 5.
 1. Kapituła obraduje po raz ostatni przynajmniej na 15 dni przed uroczystością wręczenia Nagrody, aby w wyniku oceny merytorycznej twórczości kandydatów dokonać wyboru Laureatki lub Laureata. Jego nazwisko zostanie ogłoszone podczas gali. Rozstrzygnięcie Kapituły jest ostateczne.
 2. Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagany jest udział w głosowaniu wszystkich członków Kapituły.
 3. W posiedzeniach Kapituły uczestniczy z głosem doradczym Sekretarz Nagrody, który koordynuje i protokółuje obrady.
 4. Ostateczny werdykt Kapituły zawiera pisemne uzasadnienie.
 5. Uczestników posiedzeń Kapituły obowiązuje poufność w kwestiach dotyczących przebiegu obrad i podejmowanych uchwał pod sankcją nie wypłacenia honorarium i usunięcia ze składu Kapituły.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności i dobrem społecznym oraz charakterem Nagrody.

 

 • 6.
 1. Wręczanie Nagrody odbywa się w Łodzi w grudniu podczas uroczystej gali na Festiwalu Puls Literatury.
 2. Laureatka lub Laureat, zgadzając się na przyjęcie Nagrody, wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich utworów bądź ich fragmentów podczas gali wręczenia Nagrody i w materiałach promujących Nagrodę.
 3. Organizator Nagrody zapewnia Laureatce lub Laureatowi pokrycie kosztów podróży
  i noclegu w Łodzi.