ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko…

Dom Literatury w Łodzi                                                               Łódź, dnia 01.09.2016 r.

Łódź, ul.Roosevelta 17

tel. 42 636 68 38

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 

Dyrektor Domu Literatury w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

 • instruktor w Dziale Programowym

 

 

 1. INSTRUKTOR

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,

–    umiejętność poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności

merytorycznej placówki (wnioski, dofinansowywanie projektów, poszukiwanie

sponsorów),

 • znajomość środowiska medialnego i literackiego,
 • znajomość zakresu funkcjonowania instytucji kultury,
 • doświadczenie w pracy z sektorem pozarządowym w kontekście projektów kulturalnych, a zwłaszcza literackich oraz doświadczenia w zakresie animacji społeczno-kulturalnej,
 • doświadczenia w redagowaniu książek i tekstów informacyjnych,
 • znajomość zagadnień i problemów dotyczących rewitalizacji społecznej w ramach szeroko pojętej rewitalizacji miast, a zwłaszcza Łodzi,
 • kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

 

Zakres zadań:

 • współtworzenie oferty merytorycznej placówki,
 • prowadzenie działań marketingowych i reklama oferty merytorycznej DL,
 • poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności merytorycznej

placówki (wnioski, dofinansowywanie projektów, poszukiwanie sponsorów),

 • realizacja zadań wynikających z planu działalności Domu Literatury zwłaszcza w zakresie animacji społeczno-kulturalnej,
 • redakcja książek i tekstów informacyjnych,
 • pozyskiwanie nowych grup odbiorców,
 • prowadzenie działań promocyjnych i PR-owych – kontakt z mediami,
 • realizacja zadań wynikających z planu działalności Domu Literatury.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny
 • życiorys – CV – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z zm.)”

 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Domu Literatury w Łodzi do dnia 20.09.2016 r. Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Dyrektor

Domu Literatury w Łodzi

dr Przemysław Owczarek