ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Domu Literatury w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 1. instruktor w Dziale Programowym
 1. INSTRUKTOR 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość środowiska medialnego
 • znajomość literatury w wybranych zakresach
 • znajomość zakresu funkcjonowania instytucji kultury,
 • doświadczenie w pracy z publicznością, odbiorcami kultury
 • doświadczenia w zakresie animacji społeczno-kulturalnej,
 • ponadprzeciętne umiejętności interpersonalne
 • dobra lub bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pisania tekstów informacyjnych i promocyjnych

Zakres zadań:

 • współtworzenie oferty merytorycznej placówki,
 • prowadzenie działań marketingowych i reklama
 • redakcja tekstów informacyjnych
 • pozyskiwanie nowych grup odbiorców
 • pozyskiwanie organizacji pozarządowych, firm i innych instytucji do współpracy
 • realizacja zadań wynikających z planu działalności Domu Literatury.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys – CV – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.poz.1000 z późn.zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.

     Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Domu Literatury w Łodzi do dnia 9 lutego 2022 r. Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

   Dyrektor
Domu Literatury w Łodzi
Mateusz Sidor

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: