ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Letnia Scena 2018 – nabór spektakli

XX EDYCJA LETNIEJ SCENY

REGULAMIN KONKURSU TEATRÓW MAŁYCH FORM

1. XX edycja Letniej Sceny odbędzie się w Domu Literatury w Łodzi przy ulicy Roosevelta 17, w środy w lipcu i sierpniu 2018 roku.

2. Po raz szósty w ramach Letniej Sceny organizowany jest konkurs teatrów małych form, zarówno instytucjonalnych, jak i offowych. W konkursie mogą wziąć udział: małoobsadowe przedstawienia dramatyczne, w tym adaptacje prozy i poezji, monodramy oraz kabarety literackie i spektakle muzyczne. W konkursie nie mogą brać udziału przedstawienia dla dzieci, a także stricte pantomimy i teatry tańca.

3. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: Święto Wolności.

4. Komisja artystyczna kwalifikująca przedstawienia do konkursu szczególną uwagę będzie zwracała na spektakle oparte na tekstach o wyjątkowych walorach literackich.

5. Do udziału w konkursie kwalifikuje komisja artystyczna na podstawie karty zgłoszenia i nagrania spektaklu (na płycie DVD lub też przesłanym na adres kontakt@dom-literatury.pl linku umożliwiającym ściągnięcie nagranego spektaklu np. przy pomocy wetransfer). W czasie rejestracji przedstawienia kamera powinna być ustawiona na statywie i rejestrować obraz w świetle sceny.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpośredniego zaproszenia zespołu do udziału w konkursie.

7. Zgłoszenia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź, lub składać osobiście w sekretariacie Domu Literatury w Łodzi, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00–18.00.
Przesyłka powinna zawierać:
– wypełnioną kartę zgłoszenia,
– płytę DVD z rejestracją spektaklu,
– rider spektaklu,

Mile będą widziane recenzje z przedstawienia.
Można również przesłać wszystko drogą internetową (skan karty, rider i link do ściągnięcia spektaklu) na adres kontakt@dom-literatury.pl, w temacie wpisując „Letnia Scena 2018 – (nazwa spektaklu)”

8. Do 15 czerwca 2018 roku zespoły zostaną powiadomione o decyzji komisji artystycznej i w porozumieniu z każdym z zakwalifikowanych do konkursu zespołem zostanie ustalony termin prezentacji.

8. Prezentacje będą się odbywały na kameralnej scenie Domu Literatury w Łodzi
o następujących parametrach:
– scena bez kieszeni i wyciągów o wymiarach 5 x 5 m, składająca się z czarnych podestów o wymiarach 2 x 1 m każdy, wysokość do stropu techn. – 4 m, wysokość ponad poziom widowni – 40 cm,
– czarne okotarowanie,
– profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą),
– rzutnik multimedialny,
– fortepian,
– jedna duża garderoba,
– widownia na 90 osób z barem.

W dniu występu scena wraz z obsługą pozostaje do dyspozycji prezentującego
się zespołu (szczegóły godzinowe każdorazowo do uzgodnienia).

9. W przypadku spektaklu wymagającego innego usytuowania przestrzennego
niż tradycyjnie na scenie, prosimy o zaznaczenie tego faktu w zgłoszeniu.

10. Wszystkim zespołom organizatorzy zapewniają honorarium w wysokości 2000,-
zł brutto za występ oraz nieodpłatnie noclegi w dniu występu (zgodnie z informacjami podanymi w karcie zgłoszenia). Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia ani zwrotu kosztów podróży i transportu.

11. Prezentacje konkursowe oceniane będą przez profesjonalne jury powołane przez organizatorów, które przyzna:
– Grand Prix dla najlepszego spektaklu,
– nagrody indywidualne (według uznania jury).
Pula nagród pieniężnych wynosi 10 000,- zł.

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku
z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami dołączonymi do zgłoszenia oraz zarejestrowanymi dowolną techniką podczas prezentacji konkursowych w materiałach promocyjnych Domu Literatury w Łodzi związanych z festiwalem (zarówno tej edycji, jak i kolejnych) w prasie, radiu, telewizji, Internecie, katalogach, plakatach i materiałach sponsorów.

14. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

15. Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.

W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Małgorzatą Miruch-Górą
(tel. 42 636 68 38 lub mailowo: malgorzata.miruch-gora@dom-literatury.pl).

Kartę można pobrać tutaj: http://dom-literatury.pl/ls2018karta.doc