ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ DRAMATYCZNĄ

KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ DRAMATYCZNĄ 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu Na Małą Formę Dramatyczną jest Dom Literatury w Łodzi
  i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.
 2. W konkursie mogą wziąć udział polskojęzyczni twórcy, którzy nadeślą organizatorom niepublikowany nigdzie, ani nie wystawianego przez teatr profesjonalny, dramat (w tym monodram).
 3. Prace w czterech egzemplarzach, opatrzone godłem, należy nadesłać albo złożyć osobiście
  do Domu Literatury w Łodzi, 90-056 Łódź,  Roosevelta 17 z dopiskiem na kopercie „Konkurs Na Małą Formę Dramatyczną” do 15 września 2014 roku.
 4. W załączonej do pracy kopercie, opatrzonej tym samym  godłem, należy zamieścić swoje dane osobiste (imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, e-mail)
 5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w grudniu 2014 r. podczas VIII Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.
 6. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 7. Najciekawszym pracom jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Pula nagród wyniesie 10 tys. zł.
 8. Organizatorzy przewidują realizację nagrodzonego dramatu na scenie Domu Literatury
  w Łodzi w formie czytania performatywnego.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji tekstów utworów nadesłanych w celu promocji konkursu bez honorarium dla autora, oraz prawo do prapremiery i dalszej eksploatacji spektaklu teatralnego opartego na nagrodzonych tekstach, bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
 10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
 11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu
  oraz informowania o konkursie.
 12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
 13. Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.

.