ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Literatury w Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Literatury w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17, zwany dalej „konkursem”.

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Literatury
w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17, zwanego dalej „Domem Literatury”.

 1. Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
  1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  2) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego;
  3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak toczącego się postępowania karnego lub karno-skarbowego;
  5) brak prawomocnego skazania karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
  6) co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze kultury lub co najmniej 5-letnie doświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej związanej
  z obszarem kultury;
  7) co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;
  8) co najmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  9) znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych;
  10) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
  11) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 2. Dodatkowe preferowane umiejętności, kwalifikacje i kompetencje:
  1) doświadczenie w dziedzinie związanej z działalnością instytucji kultury, jakimi są domy kultury;
  2) studia wyższe magisterskie lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub animacji kultury;
  3) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucjach o profilu domu kultury;
  4) znajomość specyfiki instytucji kultury, której podstawowym celem działania jest tworzenie i upowszechnianie kultury ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w literaturze i innych formach twórczości okołoliterackiej, a także wspieranie działań wydawniczych, inicjatyw artystycznych i działań interdyscyplinarnych;
  5) doświadczenie w kreowaniu i organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej;
  6) znajomość metod zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji oraz planowania;
  7) znajomość statutu Domu Literatury,
  9) zdolności menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem nie mniejszym niż 20 osób.
 3. Dyrektor Domu Literatury kierował będzie całością instytucji kultury funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu Domu Literatury. Do zadań dyrektora Domu Literatury należeć będzie w szczególności: realizacja postanowień umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności Domu Literatury oraz programu jego działania; reprezentowanie Domu Literatury na zewnątrz; racjonalne zarządzanie zasobami; realizacja inwestycji i remontów; zapewnienie racjonalnej i skutecznej kontroli zarządczej; wykonywanie w postępowaniu o zamówienie publiczne zadań kierownika zamawiającego; realizacja czynności z zakresu prawa pracy; współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami twórców, organizatorem i innymi interesariuszami; zarządzanie mieniem Domu Literatury.
 4. Oferta uczestnika konkursu musi zawierać następujące dokumenty:
  1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora Domu Literatury z motywacją uczestnika wraz z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Domu Literatury;
  2) kwestionariusz osobowy, będący załącznikiem Nr 1 do ogłoszenia; Formularz kwestionariusza dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Łodzi www.lodz.pl
  oraz https://bip.uml.lodz.pl/;
  3) autorski program (maksymalnie do 16 stron formatu A4) realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Domu Literatury na 4 kolejne lata ze szczególnym uwzględnieniem:
  a) ramowego programu działalności Domu Literatury z uwzględnieniem zadań Domu Literatury, w tym tworzenia warunków dla rozwoju oraz upowszechniania i promocji czytelnictwa, literatury i wydarzeń okołoliterackich takich jak np. festiwale i wydarzenia cykliczne;
  b) opisu efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Domu Literatury;
  c) opisu sposobu budowania partnerstw projektowych (nieobligatoryjne);
  d) założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi;
  e) misji i wizji działalności i rozwoju Domu Literatury oraz celów strategicznych
  i statutowych,
  f) strategii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania merytoryczne
  i inwestycje,
  g) planów komunikacyjno-promocyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych środków przekazu (w tym m.in. media społecznościowe);
  4) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – dopuszcza się złożenie kserokopii dyplomu;
  5) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie;
  6) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze kultury lub co najmniej 5-letnie doświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obszarem kultury;
  7) kserokopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie uczestnika o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie
  i piśmie;
  8) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy;
  9) załącznik Nr 2 do ogłoszenia z wymaganymi oświadczeniami, w tym m.in. wyrażenie zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w konkursie, na udostępnienia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego programu Domu Literatury; formularz z oświadczeniami dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Łodzi www.lodz.pl oraz https://bip.uml.lodz.pl/;
  10) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika.
 5. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dorobek i osiągnięcia zawodowe.
 6. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 5 stanowi warunek dopuszczenia uczestnika do II etapu konkursu.
 7. W przypadku przedstawienia przez uczestnika konkursu dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez uczestnika albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.
 8. Wszystkie strony dokumentów powinny być kolejno ponumerowane oraz czytelnie podpisane przez uczestnika. Kserokopie dokumentów wymienionych w ust. 5 powinny zostać opatrzone na każdej stronie datą, podpisem oraz oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem”.

§ 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:
1) oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym uczestnika oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Literatury w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie
do dnia 28 lutego 2022 r.;
2) za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi;
3) dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane
i podlegają zwrotowi.

§ 3. Informacje dodatkowe:
1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Łodzi powoła Komisję Konkursową;
2) informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/;
3) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
a) I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników konkursu,
b) II etap – rozmowa z uczestnikami konkursu;
4) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub drogą elektroniczną;
5) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do dnia 30 kwietnia
2022 r.;
6) z warunkami organizacyjno-finansowymi oraz ogólnymi informacjami na temat działalności Domu Literatury w Łodzi uczestnicy konkursu mogą zapoznać się w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym;
7) programy autorskie uczestników, składane w konkursie stanowią informację publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641) i podlegają udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
8) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

—————————————————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————————————————–

Ogłoszenie o konkursie na stronie BIP UMŁ:
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/praca/pozostale-oferty-pracy/

—————————————————————————————————————————————————————————–

Ogłoszenie konkursu na stronie www.lodz.pl/kultura:
https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-domu-literatury-w-lodzi-id47107/2022/1/26/