ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Inicjatywy Literackie +

Działania Domu Literatury w Łodzi związane są z poszerzeniem aktywności, współpracą z osobami indywidualnymi oraz grupami nieformalnymi pragnącymi współtworzyć i animować obszar literatury, w tym promocję czytelnictwa. Obszar ten uznawany jest za jeden z najbardziej niedocenianych, jego wsparcie wymaga z jednej strony niewielkich nakładów finansowych (w stosunku np. do działalności związanej z teatrem czy filmem), z drugiej – wielu żmudnych działań w związku z wieloletnim zaniedbaniem i wykluczeniem tego obszaru spośród tych uznawanych za promocyjne, bardziej nośne czy bardziej interesujące.

Konsultacje społeczne Inicjatywy Literackie + skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z animacją obszaru literatury. Podczas nich, w oparciu o przedstawione wcześniej zasady i propozycje, zostanie stworzony pakiet 3–7 różnorodnych inicjatyw literackich, paraliterackich, promujących czytelnictwo, realizowanych w drugiej połowie 2014 roku dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury. W trakcie konsultacji prezentowane będą główne problemy i zagadnienia związane z promocją czytelnictwa w Łodzi, zaangażowaniem społecznym konkretnych grup, praca na przykładach oraz tworzenie propozycji inicjatyw.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Inicjatywach Literackich + każdego, kto chciałby współtworzyć wydarzenia literackie w Łodzi oraz stać się częścią projektu. Stwórzmy wspólnie pakiet dobrych praktyk literackich.

Swoje projekty możecie zgłaszać na  http://dom-literatury.pl/inicjatywy/

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne.

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ
„WYKAŻ INICJATYWĘ”

 1. Organizatorem drugiej edycji Konkursu „Inicjatywa Literacka +”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, jest Dom Literatury w Łodzi.
 2. Celem Konkursu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Domem Literatury w Łodzi a aktywnymi społecznie i kulturalnie osobami oraz grupami nieformalnymi, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw w kontekście inicjatyw literackich.
 3. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu powinna:
  • realizować zadanie z zakresu działań literackich i około literackich związanych z działalnością społeczno-kulturalną, działalnością wspomagającą rozwój społeczności lokalnej, wspieraniem i upowszechnianiem kultury, sztuki i edukacji kulturalnej
  • być autorskim pomysłem wnioskodawcy
  • zakładać wkład pracy społecznej wnioskodawcy w propagowanie własnej inicjatywy
  • zakładać realizację inicjatywy w okresie między 28 sierpnia a 16 listopada 2014 roku.
 4. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu nie może zawierać aspektów politycznych i wyznaniowych ani ich propagować
 5. Podstawą otrzymania wsparcia finansowego i merytorycznego dla realizacji inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku w formie elektronicznym lub listu intencyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2014 roku – decyduje data wpływu. List intencyjny należy złożyć w wybranej spośród następujących form:
  • w formie podpisanego listu intencyjnego, złożonego osobiście w siedzibie Domu Literatury w Łodzi (w godz. 10-18 ) lub przekazanego drogą pocztową na adres: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90-056, Łódź
  • mailowo, przesyłając na adres: kontakt@dom-literatury.pl
  • poprzez elektroniczny system składania wniosków dostępny na stronie www.inicjatywa.dom-literatury.pl.
 6. Wniosek – list intencyjny powinien zawierać:
  • imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe wnioskodawcy
  • opis inicjatywy, harmonogram, termin proponowanych działań niezbędnych dla realizacji inicjatyw
  • opis potrzeb niezbędnych do realizacji inicjatywy: zapotrzebowanie osobowe, lokalowe, sprzętowe, materiałowe i inne, opcjonalnie również: szacunkowy koszt realizacji inicjatywy.
 7. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna lub grupa nieformalna (ze wskazanym przedstawicielem).
 8. Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączać podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
 9. Dom Literatury w Łodzi przy realizacji inicjatywy zapewnia wsparcie infrastrukturalne, merytoryczne oraz finansowe.
 10. Łączna kwota przeznaczona na realizację wszystkich inicjatyw ogółem to 22 tys. złotych.
 11. Miejscem realizacji inicjatyw będzie obszar działania Domu Literatury w Łodzi
 12. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Domu Literatury w Łodzi dokona wyboru 3 – 7 inicjatyw, które zostaną zrealizowane w okresie 28.08-16.11.2014 roku. Wybór i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2014 r. Wynik komisji jest niepodważalny i niezmienny.
 13. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.
 14. Dom Literatury w Łodzi zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem konkursu.
 15. Dom Literatury w Łodzi zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy.
 16. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Domu Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.
 17. nck_domkulturyplus_kolorweb1-nck

.