ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Inicjatywy Literackie + | Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ

1. Organizatorem drugiej edycji Konkursu „Inicjatywa Literacka +”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”, jest Dom Literatury w Łodzi.
2. Celem Konkursu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Domem Literatury w Łodzi a aktywnymi społecznie i kulturalnie osobami oraz grupami nieformalnymi, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw związanych z literaturą.
3. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu powinna:
realizować zadanie z zakresu działań literackich i okołoliterackich związanych z działalnością społeczno-kulturalną, aktywnością wspomagającą rozwój społeczności lokalnej, wspieraniem i upowszechnianiem kultury, sztuki i edukacji kulturalnej;
być autorskim pomysłem wnioskodawcy;
zakładać wkład pracy społecznej wnioskodawcy w propagowanie własnej inicjatywy;
zakładać realizację inicjatywy w okresie między 28 sierpnia a 16 listopada 2014 roku.
4. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu nie może zawierać aspektów politycznych i wyznaniowych ani ich propagować.
5. Podstawą otrzymania wsparcia finansowego i merytorycznego dla realizacji inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku w formie elektronicznej lub listu intencyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2014 roku – decyduje data wpływu. List intencyjny należy złożyć w wybranej spośród następujących form:
w formie podpisanego listu intencyjnego, złożonego osobiście w siedzibie Domu Literatury w Łodzi (w godz. 10–18) lub przekazanego drogą pocztową; na adres: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90–056, Łódź;
mailowo, przesyłając plik z listem intencyjnym na adres: kontakt@dom-literatury.pl;
poprzez elektroniczny system składania wniosków dostępny na stronie http://www.inicjatywa.dom-literatury.pl.
6. Wniosek – list intencyjny powinien zawierać:
imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe wnioskodawcy;
opis inicjatywy, harmonogram, termin proponowanych działań niezbędnych dla realizacji inicjatyw;
opis potrzeb niezbędnych do realizacji inicjatywy: zapotrzebowanie osobowe, lokalowe, sprzętowe, materiałowe i inne, opcjonalnie również: szacunkowy koszt realizacji inicjatywy.
7. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna lub grupa nieformalna (ze wskazanym przedstawicielem).
8. Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączać podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
9. Dom Literatury w Łodzi przy realizacji inicjatywy zapewnia wsparcie infrastrukturalne, merytoryczne oraz finansowe.
10. Łączna kwota przeznaczona na realizację wszystkich inicjatyw ogółem to 22 tys. złotych.
11. Miejscem realizacji inicjatyw będzie Dom Literatury w Łodzi
12. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Domu Literatury w Łodzi dokona wyboru od 3 do 7 inicjatyw, które zostaną zrealizowane w okresie 28.08–16.11.2014 roku. Wybór i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2014 r. Wynik komisji jest niepodważalny i niezmienny.
13. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.
14. Dom Literatury w Łodzi zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem konkursu.
15. Dom Literatury w Łodzi zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające jej realizację.
16. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Domu Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.

nck_domkulturyplus_kolorweb1-nck.