ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

REGULAMIN
1. Organizatorami XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina są Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Dom Literatury w Łodzi.
2. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Łodzi.
3. W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym, którzy nadeślą organizatorom projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.
4. Prace konkursowe należy zapisać w postaci jednego pliku .rtf, .doc lub .docx w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5), a następnie przesłać do 24 września 2021 roku na adres: bierezin@gmail.com.
5. Plik z pracą konkursową powinien być opatrzony godłem słownym (inaczej: pseudonimem) i zatytułowany według schematu: „[Godło] – [Tytuł pracy]”. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć dwa dodatkowe pliki:
a) zatytułowany „[Godło] – rozwiązanie godła”, zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
b) zatytułowany „Oświadczenie RODO – [i tutaj godło]”, zawierający skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
6. Konkursowe tomy podlegać będą dwustopniowej ocenie: przez komisję kwalifikacyjną, która wyróżni wybrane pozycje nominacjami do nagrody głównej, oraz przez jury, które spośród tomów nominowanych wybierze zwycięzcę.
7. Komisję kwalifikacyjną i jury powołują organizatorzy, a skład tych gremiów zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych.
8. Komisja kwalifikacyjna i jury oceniają nadesłane prace jako wypowiedzi tekstowe. Na ocenę nie mają wpływu elementy plastyczne i typograficzne, o ile nie stanowią części składowej poetyki tomu (jak choćby w przypadku tak zwanej poezji konkretnej).
9. Nominacje (tylko tytuły tomów i godła) podane zostaną najpóźniej do końca listopada 2021 roku na stronach internetowych związanych ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddziałem w Łodzi, Domem Literatury w Łodzi i XV Festiwalem Puls Literatury. Nominowani do nagrody głównej zostaną bezpośrednio poinformowani.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2021 roku podczas XV Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.
11. Nagrodą główną jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy. Ponadto, jury może przyznać nagrody w postaci gratyfikacji finansowych dla laureata i nominowanych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznych decyzji, jeśli chodzi o wybór wydawcy, redakcję oraz opracowanie graficzne i typograficzne zwycięskiego tomu wierszy.
12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
14. Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: bierezin@gmail.com.
Załącznik: Oświadczenie RODO – Bierezin 2021
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
bezpośrednio od osoby
XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku organizator konkursu informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Literatury w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź;
2) inspektorem ochrony danych w Domu Literatury w Łodzi jest Rafał Gawin, e-mail:
iod@dom-literatury.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu: w celu jego przeprowadzenia, promocji oraz informowania
o nim;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Kancelaria Prawna, Urząd Skarbowy, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz podmioty publikujące wyniki konkursów literackich;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia ustawowych rozliczeń finansowo-księgowych i do czasu upływu terminów wynikających
z przepisów prawa cywilnego;
7) Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
😎 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie dyskwalifikacja Pani/Pana w konkursie;
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft Office. Konsekwencją takiego przetwarzania będą: protokół jury konkursu, wypłacenie nagród oraz rozliczenie dotacji celowych i statutowych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

………………………………..
/czytelny podpis/