ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

WPROWADZANIE PSÓW do Domu Literatury

REGULAMIN WPROWADZANIA PSÓW do Domu Literatury w Łodzi

1. Dom Literatury w Łodzi (dalej: Dom Literatury) zezwala na wprowadzanie psów na teren powierzchni wspólnych, jeżeli nie są uciążliwe dla pozostałych osób uczestniczących w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Dom Literatury w Łodzi. Zabrania się wprowadzania na teren Domu Literatury innych zwierząt niż wymienione powyżej.

2. Opiekunowie psów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie oraz za ewentualne szkody poczynione przez psy wprowadzone do Domu Literatury w Łodzi. Są również zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia oraz życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności dołożenia starań, by psy te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych dla wspólnego użytku.

3. Opiekunowie psów mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad swoimi zwierzętami.

4. Opiekunowie psów są obowiązani do posiadania dokumentu, potwierdzającego zaszczepienie zwierzęcia na wściekliznę.

5. Zwierzęta agresywne, w tym szczególności rasy psów uznane za agresywne lub mogące stwarzać zagrożenie nie mogą być wprowadzane na teren Domu Literatury.

6. Na teren Domu Literatury w Łodzi psy mogą być wprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

7. Psy mogą być wprowadzane wyłącznie w kagańcu i na smyczy o długości nieprzekraczającej 1 m lub na rękach właściciela.

8. Psów nie wolno wprowadzać do pomieszczeń, gdzie przebywać mogą wyłącznie pracownicy Domu Literatury w Łodzi oraz do znajdujących się na terenie Domu Literatury toalet.

9. Psów nie wolno wprowadzać na imprezy i wydarzenia organizowane wyłącznie dla dzieci do lat 16

10. Ograniczenia przewidziane w punkcie 5,6,7,8,9 niniejszego regulaminu nie dotyczą tzw. psów-przewodników osób niewidomych i psów opiekunów osób niepełnosprawnych. Psy te muszą posiadać wyraźne oznakowanie.

11.  Zabrania się pozostawiania psów w obrębie Domu Literatury w Łodzi bez opieki.

12. Opiekunowie zwierząt mają obowiązek usunięcia nieczystości pozostawionych przez psy na terenie Domu Literatury w Łodzi, w tym posiadać do tego typu czynności niezbędne środki czystości.

13. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność, również materialną, za zachowanie zwierząt wprowadzanych na teren Instytucji są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia oraz życia ludzi i innych zwierząt, a także w szczególności do dołożenia starań,by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. W przypadku,w których pobyt zwierzęcia na terenie Domu Literatury będzie uciążliwy, opiekun zwierzęciem wraz z psem jest zobowiązany do opuszczenia terenu instytucji.

14. W związku z treścią pkt 12 powyżej Dom Literatury w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w przypadku pogryzienia przez psa któregokolwiek z uczestników wydarzenia artystycznego lub innego zwierzęcia.

15. Z uwagi na specyfikę konkretnego wydarzenia artystycznego Dom Literatury w Łodzi zastrzega sobie prawo do zakazania wprowadzania psów na teren instytucji.

16. W przypadku, gdy którykolwiek z uczestników wydarzenia artystycznego zgłosi organizatorowi, że jest alergikiem uczulonym na złuszczony naskórek znajdujący się w sierści psa oraz białko zawarte w ich ślinie lub moczu, opiekun psa wraz ze zwierzęciem jest zobowiązany niezwłocznie opuścić teren Domu Literatury w Łodzi.

17. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Domu Literatury w Łodzi oraz w formie pisemnej na terenie Domu Literatury w Łodzi.