ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Turniej Wiersza Erotycznego

REGULAMIN

1. Organizatorami Turnieju Wiersza Erotycznego 2021 są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

2. Celem Turnieju jest wyłonienie najlepszych wierszy erotycznych.

3. Turniej odbędzie się zdalnie, za pośrednictwem programu Zoom, 15 lutego 2021 roku o godzinie 19:00, w ramach Walentynek organizowanych przez Dom Literatury w Łodzi.

4. Turniej będzie transmitowany na stronach internetowych i profilach facebookowych związanych z Domem Literatury w Łodzi.

5. Turniej ma charakter otwarty. Mogą brać w nim udział wszyscy zainteresowani, którzy do północy 12 lutego 2021 roku prześlą jeden wiersz o szeroko rozumianej tematyce erotycznej, w pliku formatu .rtf, .doc lub .docx, na adres e-mail: bierezin@gmail.com

6. Nadesłany wiersz powinien być takiej długości, żeby jego słowna prezentacja nie trwała dłużej niż 2 minuty.

7. Nadesłany wiersz powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem. Nie może być wcześniej publikowany na papierze i w internecie ani nagradzany w innych konkursach.

8. Jeśli liczba zgłoszeń do Turnieju przekroczy 25, zadecyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli wiele zgłoszeń wpłynie w tym samym czasie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia preselekcji i ewentualnego stworzenia listy rezerwowej.

9. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Turnieju, otrzymają wiadomość zwrotną z instrukcją postępowania w odniesieniu do prezentacji wiersza za pośrednictwem programu Zoom. W celu wzięcia udziału w Turnieju do programu Zoom należy się zalogować pełnym imieniem i nazwiskiem. Po skończonej prezentacji wiersza należy się wylogować z programu.

10. Rozstrzygnięcie Turnieju nastąpi 15 lutego 2021 roku po godzinie 20:00. Odczytanie protokołu z posiedzenia jury będzie transmitowane na stronach internetowych i profilach facebookowych związanych z Domem Literatury w Łodzi.

11. W Turnieju zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz nagrody książkowe, zgodnie z decyzją jury powołanego przez organizatorów. Fundatorem nagród pieniężnych jest Dom Literatury w Łodzi. Nagrody książkowe ufunduje Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

12. Nagrody pieniężne zostaną przelane na konta bankowe laureatów, na podstawie specjalnego oświadczenia i oświadczenia RODO, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Nagrody książkowe zostaną przesłane pocztą na wskazane przez laureatów adresy.

13. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

14. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

15. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania należy kierować na adres: bierezin@gmail.com.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Załącznik: Oświadczenie RODO – Turniej Wiersza Erotycznego 2021

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
bezpośrednio od osoby
Turnieju Wiersza Erotycznego 2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku organizator konkursu informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Literatury w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź;
2) inspektorem ochrony danych w Domu Literatury w Łodzi jest Rafał Gawin, e-mail: iod@dom-literatury.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu: w celu jego przeprowadzenia, promocji oraz informowania o nim;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Kancelaria Prawna, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz podmioty publikujące wyniki konkursów literackich;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia ustawowych rozliczeń finansowo-księgowych i do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa cywilnego;
7) Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie dyskwalifikacja Pani/Pana w konkursie;
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft Office. Konsekwencją takiego przetwarzania będą: protokół jury konkursu, wypłacenie nagród oraz rozliczenie dotacji celowych i statutowych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

………………………………..
/czytelny podpis/