ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Konkurs pamiętnikarsko-literacki „Moja Łódź” – termin przedłużony do 31 stycznia 2022

Dom Literatury w Łodzi zachęca wszystkich seniorów i seniorki do wzięcia udziału w konkursie pamiętnikarsko-literackim „Moja Łódź”.

Jedynym wymogiem konkursowym dla Państwa jest wiek 60+

TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 31 STYCZNIA 2022

——————————————————————-

REGULAMIN
Konkursu pamiętnikarsko-literackiego „Moja Łódź”

1. Organizatorem I edycji Konkursu pamiętnikarsko-literackiego „Moja Łódź” jest Dom Literatury w Łodzi.

2. Zadaniem osób biorących udział w Konkursie jest stworzenie utworu literackiego lub pamiętnikarskiego.

3. Tematem utworu powinny być osobiste wspomnienia bądź zasłyszane relacje innych osób, związane z pobytem obecnie lub w przeszłości w Łodzi. Dopuszcza się utwory w dowolnym gatunku literackim lub dokumentalnym.

4. Organizator nie stawia żadnych wymagań tematycznych ani formalnych.

5. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 60. roku życia. Nie muszą być mieszkańcami Łodzi.

6. Każdy autor może nadesłać maksymalnie dwa odrębne w treści teksty. Objętość każdego z tekstów nie może przekroczyć 18 tysięcy znaków ze spacjami (ok. 10 stron wydruku komputerowego).

7. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

8. Prace konkursowe należy sporządzić w postaci pliku .rtf, .doc lub .docx w formacie A4 i przesyłać do 31 stycznia 2022 roku na adres e-mail: kontakt@dom-literatury.pl lub wysłać pocztą: Dom Literatury w Łodzi, ul. F.D. Roosevelta 17 90-056 Łódź lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie.

9. Plik z pracą konkursową powinien być opatrzony godłem słownym (inaczej: pseudonimem) i zatytułowany tym godłem. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć dwa dodatkowe pliki:
a) zatytułowany „[Godło] – rozwiązanie godła”, zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
b) zatytułowany „Oświadczenie RODO – [i tutaj godło]”, zawierający skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

10. Prace wydrukowane powinny być opatrzone godłem. W zamkniętej kopercie, opatrzonej godłem, zamieszcza się imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail

11. Utwory konkursowe podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2022 roku.

13. W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

14. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

15. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

16. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

———————————————————————-

Oświadczenie RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
bezpośrednio od osoby
Konkurs literacko-pamiętnikarski „Moja Łódź”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku organizator konkursu informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Literatury w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź;

2) inspektorem ochrony danych w Domu Literatury w Łodzi jest Rafał Gawin, e-mail: iod@dom-literatury.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu: w celu jego przeprowadzenia, promocji oraz informowania o nim;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Kancelaria Prawna, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz podmioty publikujące wyniki konkursów literackich;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia ustawowych rozliczeń finansowo-księgowych i do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa cywilnego;

7) Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie dyskwalifikacja Pani/Pana w konkursie;

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft Office. Konsekwencją takiego przetwarzani będą: protokół jury konkursu, wypłacenie nagród oraz rozliczenie dotacji celowych i statutowych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
………………………………..
/czytelny podpis/