ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

Zapraszamy wkrótce

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Literatury w Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Domu
Literatury w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17, zwany dalej „konkursem”.
    § 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Literatury
w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17, zwanego dalej „Domem Literatury”.
    2. Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące
wymogi:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii
Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia
zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
2) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego;
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych;
4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak toczącego się
postępowania karnego lub karno-skarbowego;
5) brak prawomocnego skazania karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 289);
6) w zakresie doświadczenia zawodowego – co najmniej 7-letni staż pracy (przy czym przez
pojęcie staż pracy rozumie się pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę, powołania,
mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, a także prowadzenie działalności
gospodarczej), w tym co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze kultury lub prowadzenia
działalności gospodarczej związanej z obszarem kultury;
7) w zakresie doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym – co najmniej 3-letni
staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub prowadzenia działalności gospodarczej;
8) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie
i piśmie;
9) znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych;
10) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
11) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
     3. Dodatkowe preferowane umiejętności, kwalifikacje i kompetencje:
1) doświadczenie w dziedzinie związanej z działalnością instytucji kultury, jakimi są domy
kultury;
2) studia wyższe magisterskie lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub animacji
kultury;
3) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucjach o profilu domu kultury;
4) znajomość specyfiki instytucji kultury, której podstawowym celem działania jest tworzenie
i upowszechnianie kultury ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w literaturze i innych
formach twórczości okołoliterackiej, a także wspieranie działań wydawniczych, inicjatyw
artystycznych i działań interdyscyplinarnych;
5) doświadczenie w kreowaniu i organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej;
6) znajomość metod zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji
oraz planowania;
7) znajomość statutu Domu Literatury,
9) zdolności menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem nie mniejszym niż 20 osób.
    4. Dyrektor Domu Literatury kierował będzie całością instytucji kultury funkcjonującej
na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz statutu Domu Literatury. Do zadań dyrektora Domu Literatury
należeć będzie w szczególności: realizacja postanowień umowy określającej warunki
organizacyjno – finansowe działalności Domu Literatury oraz programu jego działania;
reprezentowanie Domu Literatury na zewnątrz; racjonalne zarządzanie zasobami; realizacja
inwestycji i remontów; zapewnienie racjonalnej i skutecznej kontroli zarządczej;
wykonywanie w postępowaniu o zamówienie publiczne zadań kierownika zamawiającego;
realizacja czynności z zakresu prawa pracy; współpraca z organizacjami pozarządowymi,
stowarzyszeniami twórców, organizatorem i innymi interesariuszami; zarządzanie mieniem
Domu Literatury.
    5. Oferta uczestnika konkursu musi zawierać następujące dokumenty:
1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora Domu
Literatury z motywacją uczestnika wraz z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko
dyrektora Domu Literatury;
2) kwestionariusz osobowy, będący załącznikiem Nr 1 do ogłoszenia; Formularz
kwestionariusza dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Łodzi www.lodz.pl
oraz https://bip.uml.lodz.pl/;
3) autorski program (maksymalnie do 16 stron formatu A4) realizacji zadań w zakresie
bieżącego funkcjonowania i rozwoju Domu Literatury na 4 kolejne lata ze szczególnym
uwzględnieniem:
a) ramowego programu działalności Domu Literatury z uwzględnieniem zadań Domu
Literatury, w tym tworzenia warunków dla rozwoju oraz upowszechniania i promocji
czytelnictwa, literatury i wydarzeń okołoliterackich takich jak np. festiwale
i wydarzenia cykliczne;
b) opisu efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Domu Literatury;
c) opisu sposobu budowania partnerstw projektowych (nieobligatoryjne);
d) założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem
innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi;
e) misji i wizji działalności i rozwoju Domu Literatury oraz celów strategicznych
i statutowych,
f) strategii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na działania merytoryczne
i inwestycje,
g) planów komunikacyjno–promocyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych środków
przekazu (w tym m.in. media społecznościowe);
4) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – dopuszcza się złożenie
kserokopii dyplomu;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie;
6) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co
najmniej 5-letni staż pracy w obszarze kultury i co najmniej 3–letni staż pracy na
stanowisku kierowniczym lub co najmniej 5-letnie doświadczenie prowadzenia
działalności gospodarczej związanej z obszarem kultury;
7) kserokopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych lub pisemne
oświadczenie uczestnika o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie
i piśmie;
8) aktualne (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) orzeczenie lub zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
wystawione przez lekarza medycyny pracy;
9) załącznik Nr 2 do ogłoszenia z wymaganymi oświadczeniami, w tym m.in. wyrażenie
zgody, w przypadku wyłonienia kandydata w konkursie, na udostępnienia do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi autorskiego
programu Domu Literatury; formularz z oświadczeniami dostępny jest na stronie Urzędu
Miasta Łodzi www.lodz.pl oraz https://bip.uml.lodz.pl/;
10) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika.
      6. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dorobek
i osiągnięcia zawodowe.
      7. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 5 stanowi warunek dopuszczenia
uczestnika do II etapu konkursu.
      8. W przypadku przedstawienia przez uczestnika konkursu dokumentów w języku
obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez
uczestnika albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.
       9. Wszystkie strony dokumentów powinny być kolejno ponumerowane oraz czytelnie
podpisane przez uczestnika. Kserokopie dokumentów wymienionych w ust. 5 powinny zostać
opatrzone na każdej stronie datą, podpisem oraz oświadczeniem o następującej treści:
„Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem”.

       § 2. Miejsce i termin złożenia ofert oraz termin ich rozpatrzenia:
1) oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem
zwrotnym uczestnika oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Domu Literatury w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale
Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi
Mieszkańców, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90–926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie
do dnia 30 czerwca 2022 r.;
2) za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi;
3) dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane
i podlegają zwrotowi.

       § 3. Informacje dodatkowe:
1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Łodzi powoła Komisję
Konkursową;
2) informacja o składzie Komisji Konkursowej oraz szczegółowy regulamin jej pracy zostaną
umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem
internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/;
3) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
a) I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników konkursu,
b) II etap – rozmowa z uczestnikami konkursu;
4) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną
powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub drogą elektroniczną;
5) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do dnia 30 września
2022 r.;
6) z warunkami organizacyjno-finansowymi oraz ogólnymi informacjami na temat
działalności Domu Literatury w Łodzi uczestnicy konkursu mogą zapoznać się
w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi,
ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym;
7) programy autorskie uczestników, składane w konkursie stanowią informację publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 1641) i podlegają
udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
8) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, stanowi załącznik Nr 3 do
ogłoszenia.

Link do ogłoszenia na stronie UMŁ https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-domu-literatury-w-lodzi-id50274/2022/5/20/

Link do Zarządzenia z ogłoszeniem https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=59496&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct