ul. Roosevelta 17 | 90-056 Łódź | tel. 42 636 68 38 | tel./fax 42 636 06 19 | e-mail: kontakt@dom-literatury.pl

Nadchodzące wydarzenia

24.02.2020

godz. 19:00

Kabaret Bi-Ba-Bo – I co z tego?

24 lutego (poniedziałek) godz. 19 Kabaret Bi-Ba-Bo – I co z tego? Scenariusz: Paweł Patora Opracowanie […]


25.02.2020

godz. 19:00

Gala Nagród Plastry Kultury 2019

25 lutego (wtorek) godz. 19 Gala Nagród Plastry Kultury 2019 Organizowana we współpracy z Fundacją Na […]


27.02.2020

godz. 19:00

Spotkanie z Marcinem Polakiem (z Krakowa)

27 lutego (czwartek) godz. 19 Spotkanie z Marcinem Polakiem (z Krakowa), autorem książki „Stany uprzywilejowane” (OD […]


28.02.2020

godz. 18:00

Piątkowa Milonga

28 lutego, godz. 18 Wstęp: 10 zł


03.03.2020

godz. 16:00

Warsztaty Twórczego Pisania dla osób w wieku 8-13

3 marca (wtorek), godz. 16 Warsztaty Twórczego Pisania dla osób w wieku 8-13 Prowadzenie: Maciej Robert


05.03.2020

godz. 19:00

Spotkanie z Barbarą Sadurską, autorką książki „Mapa”

5 marca (czwartek) godz. 19 Spotkanie z Barbarą Sadurską, autorką książki „Mapa” Prowadzenie: Marta Zdanowska


07.03.2020

godz. 18:00

Spotkanie autorskie z Magdaleną Wolińską-Riedi

7 marca godz. 18 Spotkanie autorskie z Magdaleną Wolińską-Riedi – autorką książki Kobieta w Watykanie prowadzenie […]


17.03.2020

godz. 16:00

Warsztaty Twórczego Pisania dla osób w wieku 8-13

17 marca (wtorek), godz. 16 Warsztaty Twórczego Pisania dla osób w wieku 8-13 Prowadzenie: Maciej Robert


17.03.2020

godz. 19:00

Spotkanie z Piotrem Florczykiem, autorem tomu wierszy pt. „Dwa tysiące słów”

17 marca (wtorek), godz. 19 Spotkanie z Piotrem Florczykiem, autorem tomu wierszy pt. „Dwa tysiące słów” […]


18.03.2020

godz. 19:00

Warsztaty literackie dla dorosłych

13 marca (piątek), godz. 18 Warsztaty literackie dla dorosłych Prowadzenie: Rafał Gawin


19.03.2020

godz. 19:00

100 lecie urodzin Leopolda Tyrmanda

19 marca (czwartek), godz. 19 100 lecie urodzin Leopolda Tyrmanda Dyskusja z udziałem Marcela Woźniaka i […]


20.03.2020

godz. 18:00

Scena dla Ósemki

20 marca (piątek), godz. 18 Scena dla Ósemki


26.03.2020

godz. 19:00

Spotkanie z Witoldem Jabłońskim, autorem książek „Dary Bogów” i „Popiel. Syn popiołów”

26 marca (czwartek), godz. 19 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich zaprasza Spotkanie z Witoldem Jabłońskim, autorem książek „Dary […]


27.03.2020

godz. 11:00

Warsztaty teatralne dla dzieci „Teatralne wariactwo”

27 marca (piątek), godz. 11 Międzynarodowy Dzień Teatru Warsztaty teatralne dla młodzieży „Teatralne wariactwo”


27.03.2020

godz. 18:00

Warsztaty literackie dla dorosłych

27 marca (piątek), godz. 18 Warsztaty literackie dla dorosłych Prowadzenie: Rafał Gawin


31.03.2020

godz. 16:00

Warsztaty Twórczego Pisania dla osób w wieku 8-13

31 marca (wtorek), godz. 16 Warsztaty Twórczego Pisania dla osób w wieku 8-13 Prowadzenie: Maciej Robert


IX Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

REGULAMIN

 1. Organizatorami IX Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej są Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Dom Literatury
  w Łodzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.
 2. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Prezydent Miasta Radomsko.
 3. Celem Konkursu jest upamiętnienie twórczości prozatorskiej i poetyckiej oraz postaci radomszczanki Krystyny Kwiatkowskiej (1953–2005).
 4. Przedmiotem Konkursu jest opowiadanie fantasy.
 5. Prace konkursowe – opowiadania fantasy o długości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu, napisane w języku polskim – należy sporządzić
  w 3 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 o rozmiarze czcionki 12 punktów
  i przesyłać do 27 września 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

ul. Narutowicza 4, 97-500 Radomsko

z dopiskiem na kopercie: „Kwiatkowska”

 • Nadesłane opowiadania nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.
 • Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą w środku:

a) dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;

b) oświadczenia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, podpisane przez uczestnika Konkursu lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego – przez jego rodzica (opiekuna prawnego).

 • Konkursowe opowiadania podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w listopadzie 2019 roku podczas edycji regionalnej
  XIII Festiwalu Puls Literatury w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.
 • Ogólna pula przeznaczona na nagrody wyniesie minimum 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury.
 • Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
 • Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs prac. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie złożonych prac w celach promocyjnych Konkursu, związanych z wykonaniem postanowień regulaminu Konkursu i przekazaniem informacji o jego organizacji. W stosunku do wyróżnionych
  i nagrodzonych prac organizatorzy nabywają prawo do ich prezentacji, cytowania i publikacji, w tym w mediach, na wystawach i w Internecie, bez dodatkowej zgody autora oraz bez honorarium za majątkowe prawa autorskie.
 • Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

* Administratorem danych osobowych:

a) uczestników IX Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej (zwanego dalej Konkursem) oraz w przypadku uczestników niepełnoletnich – ich rodziców (opiekunów prawnych) jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku z siedzibą przy ul. Narutowicza 4, 97–500 Radomsko,
tel. 44 6832300, e-mail: mbp@mbp-radomsko.pl;

b) osób kierujących zapytania do organizatorów dotyczące wykładni regulaminu Konkursu jest Dom Literatury w Łodzi z siedzibą przy ul. Roosevelta 17,
90–056 Łódź, tel. 42 6366838, e-mail: kontakt@dom-literatury.pl.

* Na podstawie obowiązujących przepisów administrator danych osobowych uczestników Konkursu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres siedziby administratora lub poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@rodo.radomsko.pl.

* Dane osobowe uczestników Konkursu oraz w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodziców przetwarzane będą w celu:

a) organizacji i promocji Konkursu oraz udokumentowania jego przebiegu, zgodnie
z udzieloną dobrowolną zgodą, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez okres organizacji Konkursu lub do momentu wycofania zgody;

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych;

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

d) archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych, w szczególności związanych z przechowywaniem prac konkursowych zwycięzców Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, przez okres umożliwiający realizację tych celów lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

* Dane osób kierujących zapytania przetwarzane będą w celu udzielenia wyjaśnień dot. treści regulaminu Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z kierującymi zapytania, przez okres konieczny do udzielenia \odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

* Odbiorcą danych osobowych laureatów Konkursu będą Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, które informuje laureatów o wygranej, a także osoby obecne na uroczystości wręczenia nagród podczas regionalnej edycji XIII Festiwalu Puls Literatury
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku oraz podmioty publikujące wyniki konkursów literackich.

* Podanie danych osobowych uczestników Konkursu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie; podanie danych osobowych kierujących zapytania do organizatorów jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytania.

* Uczestnikom Konkursu oraz w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzicom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 15–21 RODO.

* W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

* Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

* Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.